1. Ką reiškia ir kam taikoma ši Privatumo politika? 

Ši privatumo politika (toliau - Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir taisykles, kurios taikomos UAB „Autojuta”, juridinio asmens kodas 135168464, buveinė adresu Chemijos g. 8, LT-51344 Kaunas, Lietuvos Respublika, kontaktai asmens duomenų klausimais: el. paštas , tel. Nr. +370 37490390, (toliau Bendrovė arba Duomenų valdytojas) interneto svetainės www.autojuta.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojų bei klientų, ir kitų duomenų subjektų asmens duomenis, gautus ir surinktus bei saugomus Bendrovei vykdant veiklą.  

Šioje Privatumo politikoje aprašomi mūsų renkami Jūsų asmens duomenys, tai, kaip juos gauname, kokiu pagrindu ir kokiais tikslais naudojame, kaip mes juos naudojame, kaip ilgai saugome Jūsų asmens duomenis, su kuo jais dalinamės, kaip rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga, taip pat – kokios yra Jūsų teisės šiame kontekste.  

Tvarkydami asmens duomenis, mes atsakingai laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.  

Ši privatumo politika netaikoma Interneto svetainės pateikiamoms nuorodoms į trečiųjų šalių tinklalapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti tokiuose tinklapiuose galiojančiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.   

2. Kada Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis? 

 Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis tik tuomet kai tai reikalinga mūsų teisėtiems tikslams pasiekti ir kai turime teisinį pagrindą tai daryti. Bendrovė asmens duomenų tvarkymas gali būti vykdomas: 

 • Kai jūs išreiškėte savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo nurodytu tikslu ar tikslais; 
 • Kai tai yra būtina siekiant įvykdyti sutartį (užsakymą), sudarytą su Jumis ar reikia imtis veiksmų jūsų prašymu prieš sutarties sudarymą; 
 • Kai tai mus įpareigoja teisės aktai; 
 • Kai tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų. 

3. Kaip Bendrovė gauna Jūsų asmens duomenis  

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kai Jūs: 

 • teikiate užklausas bei savo asmens duomenis per Bendrovės Interneto svetainę; 
 • kandidatuojate eiti pareigas Bendrovėje; 
 • sudarote sutartis, teikiate užsakymus dėl automobilių įsigijimo, paslaugų suteikimo; 
 • atvykstate į Bendrovės patalpas, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas; 
 • registruojatės paslaugų suteikimui telefonu, el. paštu, per Bendrovės Interneto svetainę; 
 • kreipiatės Bendrovės nurodytu elektroninio pašto adresu; 
 • dalyvaujate mūsų organizuojamose renginiuose; 
 • sutinkate su slapukų įdiegimu Jūsų įrenginyje; 
 • teikiate Bendrovei paslaugas; 
 • registruojatės tiesioginės rinkodaros pranešimams gauti; 
 • kitu būdu pateikiate savo asmens duomenis. 

Duomenų subjektas yra atsakingas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad Duomenų subjektas nurodė neteisingus, netikslius ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.     

4. Renkami asmens duomenys, duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindai 

Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko toliau nurodytais tikslais ir vadovaudamasi su jais susijusiais teisiniais pagrindais:  

4.1. Bendrovės paslaugų teikimas 

Tikslas  Bendrovės veiklos organizavimas, sutarčių (užsakymų) su klientais vykdymas 
Duomenų subjektai 
 • Bendrovės klientai fiziniai asmenys;  
 • Bendrovės klientai juridinių asmenų atstovai. 
Asmens duomenys 
 • bendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė, užimamos pareigos, atstovaujamas subjektas);  
 • kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, kiti kontaktiniai duomenys);  
 • su paslaugomis susiję duomenys (automobilio markė, rida, informacija apie gedimus, registracijos bandomiesiems važiavimams duomenys ir kt.), 
 • kiti duomenys, kai tai būtina tinkamai įvykdyti teisės aktuose ir nustatytas pareigas ir sutartinius įsipareigojimus. 

 

Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovė gali tvarkyti ne visus aukščiau nurodytus duomenis, o tvarkomų duomenų apimtis kiekvienu atveju nustatoma individualiai, vadovaujantis duomenų kiekio mažinimo principu.   

Teisinis pagrindas  Sutarties su Jumis sudarymas arba vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas). 

Tuo atveju, jei Jūs nepateiksite atitinkamų asmens duomenų, mes galime netekti galimybės sudaryti ir (arba) įvykdyti su Jumis arba su Jūsų atstovaujamu darbdaviu sudarytos sutarties.  

Saugojimas  Jūsų asmens duomenys, susiję su sutarties sudarymu, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais, saugomi 10 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos.  

4.2. Sutarčių su partneriais / tiekėjais sudarymas ir vykdymas, partnerių / tiekėjų administravimas  

Tikslas  Sutarčių su partneriais / tiekėjais sudarymas ir vykdymas, partnerių / tiekėjų administravimas.  
Duomenų subjektai 
 • Bendrovės partneriai / tiekėjai;  
 • Bendrovės partnerių / tiekėjų atstovai.  
Asmens duomenys 
 • bendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė, užimamos pareigos, atstovaujamas subjektas);  
 • kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris, kiti kontaktiniai duomenys);  
 • komunikacija su Bendrove ir jos turinys.  
Teisinis pagrindas  Sutarties su Jumis sudarymas arba vykdymas, jeigu Bendrovės partneris / tiekėjas yra fizinis asmuo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas). 

Tuo atveju, jei Jūs nepateiksite atitinkamų asmens duomenų, mes galime netekti galimybės sudaryti ir (arba) įvykdyti su Jumis arba su Jūsų atstovaujamu partneriu arba tiekėju sudarytos sutarties.  

Saugojimas  Jūsų asmens duomenys saugomi 10 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos. Nesudarius sutarties, su bendravimu susiję duomenys saugomi 1 metus po atitinkamo duomenų pateikimo.  

Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.  

4.3. Tiesioginis bendravimas  

Tikslas  Jūsų užklausų, kurias Bendrovei pateikiate el. paštu arba telefonu, bei kitokio tiesioginio bendravimo administravimas.  
Duomenų subjektai  Asmenys, teikiantys užklausas Bendrovės el. paštu arba telefonu, arba kitaip tiesiogiai bendraujantys su Bendrove.  
Asmens duomenys 
 • bendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė, užimamos pareigos, atstovaujamas subjektas);  
 • kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris, kiti kontaktiniai duomenys);  
 • su paslaugomis susiję duomenys (automobilio markė, modelis, rida, gedimai ir kt. duomenys); 
 • komunikacija su Bendrove ir jos turinys.  

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Jūsų pateikiamų ir mūsų tvarkomų asmens duomenų kiekis gali skirtis priklausomai nuo Jūsų pasirinkto užklausos ar bendravimo būdo, todėl faktiškai tvarkomų Jūsų asmens duomenų apimtis gali būti mažesnė, nei aukščiau nurodyta.  

Teisinis pagrindas  Mūsų teisėtas interesas nagrinėti Jūsų užklausą ir pateikti Jums tikslią bei išsamią informaciją apie mūsų veiklą ar kitus Jus dominančius klausimus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). 
Saugojimas  Duomenys saugomi 1 metus po Jūsų užklausos gavimo. Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.  

4.4. Tiesioginė rinkodara 

Tikslas  Bendrovės paslaugų siūlymas ir informavimas apie jas bei apklausos apie Bendrovės teikiamas paslaugas ir jų kokybę.  
Duomenų subjektai  Asmenys, gaunantys Bendrovės tiesioginę rinkodarą el. paštu ar kitais elektroninės komunikacijos kanalais (rinkodara per kitas interneto svetaines, socialinių tinklų rinkodara ir kiti skaitmeninės rinkodaros metodai), telefonu.  
Asmens duomenys 
 • bendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė);  
 • kontaktiniai duomenys (el. paštas, kiti kontaktiniai duomenys);  
 • su paslaugomis susiję duomenys (automobilio markė, modelis, rida, gedimai ir kt. duomenys); 
 • komunikacija su Bendrove ir jos turinys.  
Teisinis pagrindas  Mūsų teisėtas interesas informuoti mūsų klientus apie panašias mūsų paslaugas arba teirautis klientų nuomonės apie jas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). 

Asmenų, davusių sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų, informavimas apie mūsų teikiamas paslaugas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).  

Saugojimas  Duomenys saugomi sutikime nurodytą terminą arba iki jo atšaukimo, jei tai įvyktų anksčiau.  

Esamiems klientams tiesioginės rinkodaros pranešimai teikiami ne ilgiau nei 2 metus nuo paskutinės paslaugos įsigijimo. 

4.5. Pokalbių telefonu įrašymas 

Tikslas  Pokalbių telefonu (įeinantys bei išeinantys skambučiai pagrindinėje linijoje įrašymas siekiant gerinti klientų aptarnavimo ir Bendrovės paslaugų kokybę. 
Duomenų subjektai 
 • Bendrovės klientai fiziniai asmenys;  
 • Bendrovės klientai juridinių asmenų atstovai; 
 • Kiti fiziniai asmenys besikreipiantys į Bendrovę. 
Asmens duomenys 
 • bendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė, užimamos pareigos, atstovaujamas subjektas);  
 • kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris, kiti kontaktiniai duomenys);  
 • su paslaugomis susiję duomenys (automobilio markė, rida, informacija apie gedimus ir remonto kainą), informacija (laikas, data) apie kliento vizitą Bendrovėje ir kiti kliento pateikti duomenys). 
Teisinis pagrindas  Jūsų sutikimas dėl pokalbių telefonu įrašymo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).  
Saugojimas  Duomenys saugomi 2 mėnesius nuo Jūsų sutikimo gavimo arba iki jo atšaukimo, jei tai įvyktų anksčiau.  

 4.6. Socialiniai tinklai 

Tikslas  Bendrovės socialinių tinklų (Facebook, LinkedIn) paskyrų / grupių administravimas ir komunikacija su socialinių tinklų naudotojais.   
Duomenų subjektai 
 • Socialinių tinklų (Facebook, LinkedIn) naudotojai, komunikuojantys su Bendrovės paskyromis, pateikiantys užklausų formas.  
Asmens duomenys 
 • profilio socialiniame tinkle pavadinimas arba vardas, pavardė;  
 • profilio nuotrauka;  
 • vieši komentarai bei kitokios interakcijos su Bendrovės socialinių tinklų paskyromis;  
 • susirašinėjimo su Bendrove turinys, jei toks būtų.  
Teisinis pagrindas  Mūsų teisėtas interesas bendrauti su socialinių tinklų naudotojais mūsų paskyrose / grupėse ir teikti klientams informaciją jiems patogiu būdu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).  
Saugojimas  Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė neadministruoja aukščiau nurodytų socialinių tinklų, o tik savo paskyrą juose, ir veikia kaip bendras duomenų valdytojas kartu su nurodytus socialinius tinklus administruojančiomis bendrovėmis, mes kviečiame Jus susipažinti su informacija apie Jūsų asmens duomenų saugojimą šių socialinių tinklų privatumo dokumentuose. 

4.7. Vaizdo duomenų tvarkymas 

Tikslas  Užtikrinti asmenų ir Bendrovės turto apsaugą (vaizdo stebėjimas vykdomas: Bendrovės, esančių padalinių adresais Chemijos g. 8, Kaunas ir Savanorių pr. 129, Vilnius, kiemo teritorijoje;  Bendrovės patalpose, pažymėtose vaizdo stebėjimą informuojančiu ženklu, adresais Chemijos g. 8, Kaunas ir Savanorių pr. 129, Vilnius) 

 

Duomenų subjektai 
 • Bendrovės lankytojai 
Asmens duomenys 
 • Atvaizdas, užfiksuotas vaizdo stebėjimo kameromis;  
 • Kiti fiziologinio pobūdžio požymiai (pvz. judesių / eisenos ypatybės). 
Teisinis pagrindas  Bendrovės teisėtas interesas užtikrinti asmenų ir Bendrovės turto apsaugą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).  
Saugojimas  Duomenys saugomi 2 mėnesius 

4.8. Kandidatų duomenų tvarkymas 

Tikslas  Atrankos į laisvas darbo vietas vykdymas (kandidatų tinkamumo konkrečioms pareigoms patikrinimas) 
Duomenų subjektai 
 • Fiziniai asmenys dalyvaujantys atrankoje 
Asmens duomenys 
 • Atvaizdas, užfiksuotas vaizdo stebėjimo kameromis;  
 • Kiti fiziologinio pobūdžio požymiai (pvz. judesių / eisenos ypatybes). 
Teisinis pagrindas  Jūsų sutikimas, kurį jūs išreiškiate siųsdami savo gyvenimo aprašymą (CV) kandidatuodami konkrečioms pareigoms 
Saugojimas  Duomenys saugomi kol vykdoma atranka, bet ne ilgiau nei 3 mėn. 

4.9. Renginių organizavimas ir viešinimas 

Tikslas  Renginių (įskaitant mokymus) organizavimas ir viešinimas.  
Duomenų subjektai 
 • Bendrovės klientai fiziniai asmenys;  
 • Bendrovės klientai juridinių asmenų atstovai; 
 • Kiti fiziniai asmenys išreiškę pageidavimą dalyvauti renginyje; 
 • Paslaugų teikėjai (pvz. lektoriai). 
Asmens duomenys 
 • bendrieji asmens duomenys (vardas, pavardė, užimamos pareigos, atstovaujamas subjektas);  
 • kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefono numeris, kiti kontaktiniai duomenys);  
 • asmens atvaizdas (nuotrauka ir (arba) vaizdo įrašas);  
 • komunikacija renginio organizavimo tikslais; 
 • kiti paslaugų teikėjo pateikti duomenys (pvz. išsilavinimas). 
Teisinis pagrindas  Jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), sutartis su paslaugų teikėju (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas)  arba mūsų teisėtas interesas sklandžiai ir efektyviai organizuoti renginį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).  
Saugojimas  Renginio vaizdo įrašai saugomi 5 metus, kiti asmens duomenys saugomi iki 1 metų arba duomenų subjekto sutikimo atšaukimo.  

Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.  

4.10. Interneto svetainės funkcijos ir slapukai 

Jums lankantis Bendrovės Interneto svetainėje, Mes tvarkome Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikiate. Šie duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba. Daugiau informacijos apie Interneto svetainėje naudojamus slapukus rasite mūsų Slapukų politikoje [Slapukai].  

4.11. Teisiniai reikalavimai ir ginčų sprendimas 

Visus aukščiau nurodytus asmens duomenis Bendrovė gali tvarkyti siekdama pareikšti, vykdyti arba gintis nuo teisinių reikalavimų. Šiuo tikslu asmens duomenis tvarkysime mūsų teisėto intereso pareikšti, vykdyti arba gintis nuo teisinių reikalavimų pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Juos šiuo tikslu tvarkysime iki atitinkamų teisinių procedūrų pabaigos (pvz., pretenzijos išnagrinėjimo, teismo ar arbitražo sprendimo įsiteisėjimo) ir dar 1 metus.  

5. Kam yra atskleidžiami Jūsų duomenys? 

Jūsų asmens duomenys gali būti prienami tik ribotam mūsų darbuotojų / kontraktorių ir mūsų Bendrovės IT / komunikacines / konsultacines / audito / teisines paslaugas teikiančių subjektų ratui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina įgyvendinti tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir visiems šiems asmenims galios griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai. 

Šioje privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti mes Jūsų duomenis galime perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų:  

 • duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu, interesais ir užsakymu (pvz., IT paslaugų teikėjams, apklausų atlikimo įmonėms ir kt.) Pažymime, kad mūsų duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų duomenis tik pagal aiškiai pateiktus mūsų nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš mūsų gaunamų tvarkyti duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp mūsų ir paslaugų teikėjų dėl duomenų tvarkymo.  
 • subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus. 
 • automobilių gamintojo Volkswagen AG grupės AUDI, Volkswagen, Volkswagen komercinis transportas, SEAT, CUPRA markių atstovams siekiant įvertinti klientams suteiktų paslaugų kokybę. Apklausa įvardinta   CEM (Customer Experience Management). 

Bendrovė neperduoda Jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis (už ES / EEE ribų), nebent būtų manoma, kad tai yra būtina. Bendrovė gali perduoti Jūsų asmens duomenis už ES / EEE ribų, jei yra gautas Jūsų aiškiai išreikštas sutikimas arba tai yra būtina ir bus taikomos tinkamos apsaugos priemonės pagal BDAR. 

6. Jūsų asmens duomenų saugumas 

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.  

Nors Bendrovė siekia apsaugoti jos tvarkomus asmens duomenis, prašome suprasti, kad Bendrovė negali užtikrinti arba garantuoti bet kokios Jūsų mums perduodamos informacijos visiško saugumo, kadangi šiuolaikinės technologijos negali suteikti visais atvejais saugaus duomenų perdavimo arba saugojimo metodo. Bendrovė pasilieka teisę pritaikyti naujas saugumo technologijas esant būtinybei ir laikinai apriboti paslaugų teikimą esant įtarimams dėl saugumo pažeidimų.  

7. Jūsų teisės 

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą, esant Jūsų prašymui/paklausimui: 

 • žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos Mes tvarkome; 
 • reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis; 
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti; 
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas; 
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą; 
 • reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.  

Savo teises Jūs galite įgyvendinti patys arba per atstovus. Norėdami įgyvendinti savo teises jūs turite atvykti į Bendrovę ar jos prekybos vietą asmeniškai ir pateikti prašymą arba savo prašymą galite pateikti elektroninių ryšių priemonėmis el. paštu . Vykdydami Jūsų prašymą, turime teisę ir pareigą patikrinti Jūsų tapatybę, kuri visada bus stengiamasi nustatyti paprasčiausiu ir Jums patogiausiu būdu. Pateikdami prašymą jūs galite patvirtinti savo tapatybę vienu iš nurodytų būdu: 

 • jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į Bendrovę – pateikus mūsų darbuotojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 
 • jeigu prašymas pateikiamas paštu ar per pasiuntinį, kartu su juo jūs turite pateikti notariškai patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; 
 • jeigu prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu. 

Kilus pagrįstų abejonių dėl prašymą pateikusio fizinio asmens tapatybės, Bendrovė turi teisė paprašyti pateikti papildomos informacijos, reikalingos norint patvirtinti jūsų tapatybę. 

Prašymas turi būti aiškus, jame turi būti nurodytas jūsų vardas, pavardė, informacija apie tai, kokias teises ir kokios apimties pageidaujate įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu norėtumėte gauti atsakymą. Jeigu prašymą pateikiate elektroninėmis priemonėmis, informacija taip pat pateikiama elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai iš anksto paprašote ją pateikti kitaip.  

Jūsų pateiktus prašymus stengiamės išnagrinėti ir jums informaciją pateikti kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jei dėl tam tikrų aplinkybių, kaip antai dėl pateikto prašymo sudėtingumo (jei reikia kreiptis pagalbos į pasitelktus duomenų tvarkytojus) ar dėl Bendrovės nagrinėjamų Prašymų skaičiaus, Bendrovė prašymo išnagrinėti laiku gali nespėti, nagrinėjimo laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip dviem mėnesiams, ir apie tai Jus informuojant. 

Prašymai nagrinėjami ir informacija bei duomenys teikiami neatlygintinai, tačiau mes turime teisę tam tikrais atvejais arba atsisakyti įgyvendinti jūsų teises (kai prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas ar yra pasikartojantis), arba informacijos ir duomenų teikimas gali būti apmokestintas atsižvelgiant į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas, vadovaujantis su teisės aktų reikalavimais ir Bendrovės vadovo nustatytais įkainiais (jei nustatomas akivaizdus piktnaudžiavimas savo teisėmis, nepagrįstai pakartotinai teikiami prašymai pateikti informaciją, duomenis, išrašus, dokumentus ar pan.). 

Jeigu manote, kad Bendrovės veiksmai ar neveikimas pažeidžia Jūsų teises ar teisės aktų reikalavimus, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

8. Informacija apie interneto svetainę ir jos savininkus 

Interneto svetainė, joje esanti medžiaga, kodas, dizainas, Interneto svetainės domeno pavadinimas, visos autorių teisės, prekių ir paslaugų ženklai, duomenų bazės, pavadinimai ir kitokia intelektinė nuosavybės arba kitokia su Interneto svetaine, paskyromis socialiniuose tinkluose, skaitmeninės rinkodaros kanalais platinama ir (arba) joje esančia medžiaga susijusi nuosavybė visapusiškai priklauso Bendrovei, išskyrus intelektinės nuosavybės objektus (prekių ženklus, logotipus ir kita), susijusius su Bendrovės partneriais arba tiekėjais, ir yra saugoma nacionalinių ir tarptautinių intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų.  

Be aiškaus Bendrovės leidimo, Jūs neturite teisės bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis kopijuoti, fiksuoti, bet kokia forma ar būdais atkurti, pristatyti, skelbti, perduoti, parduoti, perdirbti, pateikti, licencijuoti, keisti, iš naujo skelbti, redaguoti, transliuoti, retransliuoti ar kitokiais būdais skelbti, viešai rodyti arba demonstruoti, pritaikyti, platinti arba naudoti Interneto svetainėje esančios medžiagos arba jos kodo arba bet kokios jos dalies, taip pat jos pagrindu kurti išvestinius kūrinius.  

9. Privatumo politikos pakeitimai 

Ši Privatumo politika yra patvirtinta ir galioja nuo 2023 m. birželio 21 d. Mes turime teisę reguliariai esant poreikiui peržiūrėti ir atnaujinti Privatumo politiką. Apie bet kokį atnaujinimą mes informuosime savo Interneto svetainėje iš anksto paskelbdami ją [Privatumo politika].